• Wybierz język
  • EN
  • DE
  • SK
  • RU
Przejdź do strefy: KlientaDystrybutoraArchitekta

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Rozwijamy się każdego dnia, dlatego też nieustająco poszukujemy pracowników zmotywowanych i kompetentnych. Jesteśmy firmą produkcyjną, więc pracę u nas znajdą zarówno wykwalifikowani specjaliści lubiący nowe wyzwania, jak i osoby, które lubią pracę powtarzalną i przewidywalną. Mamy także rozwinięty dział handlowy: tu znajdą pracę specjaliści ds. obsługi klienta indywidualnego, opiekunowie klientów kluczowych, doradcy handlowi, przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. eksportu. Cenimy zaangażowanie i chęć rozwoju. 

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO

Poszukujemy kompetentnych i zmotywowanych pracowników. Możliwe, że właśnie TY jesteś jedną z takich osób! Czekamy na Twoje zgłoszenie! Zgłoszenie przekażemy do odpowiedniego działu i sprawdzimy, czy możemy razem tworzyć zespół.

JAKICH PRACOWNIKÓW POSZUKUJEMY?

 • Operatorów maszyn
 • Mechaników
 • Elektromechaników
 • Magazynierów
 • Pracowników produkcyjnych
 • Pracowników działu handlowego

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Prosimy o przysyłanie CV zawierającego podstawowe dane osobowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz kwalifikacjach.

Dokumenty prosimy wysyłać:

1/ na adres e-mail: rekrutacja@joniec.pl

2/ pocztą na adres: F.P.U.H. JONIEC
                                   Tymbark 109
                                   34-650 Tymbark

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Gdy Twoja aplikacja przejdzie pozytywnie proces selekcji wstępnej i szczegółową analizę nadesłanego zgłoszenia, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa dotyczyć będzie doświadczenia zawodowego kandydata, zainteresowań, planów. W trakcie rozmowy przybliżymy pracę na stanowisku, na które poszukujemy pracownika. W rozmowie uczestniczyć będzie menedżer danego działu. Po rozmowie kwalifikacyjnej zapadnie decyzja o przyjęciu do pracy.

WAŻNA INFORMACJA!

Do CV należy dołączyć poniższą klauzulę zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mieczysław Joniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno - Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark, NIP: 7371000914, REGON: 490711307 (zwany dalej Administratorem lub ADO).

Kontakt z Administratorem:

- pisemny, na adres: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark

- elektroniczny: rodo@joniec.pl

- telefoniczny: +48 18 332 53 90

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221 §1 i §2 Kodeksu Pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnych jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez ADO na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia ich przekazania.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzanie przez 24 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Więcej o naszej firmie